UVJETI KORIŠTENJA USLUGA DRUŠTVA Plus Hosting Grupa d.o.o.

UVODNE ODREDBE

Ovim Uvjetima korištenja usluga društva Plus Hosting Grupa d.o.o. (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Plus Hosting Grupa d.o.o., sa sjedištem u Puli, Nobileova 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 130039906, OIB: 25444746329, kao pružatelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pruža Plus Hosting Grupa d.o.o., a koje usluge su objavljene na web stranici www.plus.hr i poznate/prezentirane kroz brand "Plus Hosting", i Korisnika usluge, kako je on definiran daljnjim odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Na sve međusobne odnose između društva Plus Hosting Grupa d.o.o. kao Pružatelja, i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, imati će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016) kao i ostalih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

U svrhu razumijevanja i tumačenja odredaba ovih Uvjeta korištenja kao i njihove primjene, imati će se smatrati da pojedini izrazi upotrebljeni u ovim Uvjetima korištenja, imaju slijedeće značenje:

Pojmovi

Članak 1.

(a) Ugovor - ugovor sklopljen između Korisnika i Pružatelja usluga o pružanju Usluga čiji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.

(b) Pružatelj – odnosi se na Plus Hosting Grupa d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329. Pružateljeva e-mail adresa je info@freedns.hr.

(c) Stranica - odnosi se na Pružateljevu web stranicu na adresi www.freedns.hr.

(d) Usluga - obuhvaća sve usluge navedene na Stranici Pružatelja, koje Pružatelj pruža Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti;

(e) Korisnik - svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača;

(f) Cjenik - važeći cjenik usluga Pružatelja, određen u članku 4. ovih Uvjeta korištenja

(g) Vlasnik - vlasnikom Usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa s koje je i prvotno naručena usluga. U slučajevima kada osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa s koje je prvotno naručena usluga od Pružatelja, nije ujedno i osoba koja vrši plaćanje usluga koje Pružatelj pruža Korisniku osnovom sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta korištenja, imati će se smatrati da je Vlasnik Usluge osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa s koje je usluga naručena, dok se osoba koja vrši plaćanje, a koja je različita od osobe Vlasnika Usluge, neće smatrati Vlasnikom nego će ista isključivo biti ovlaštena na rad sa računima;

(h) Administrativna e-mail adresa - e-mail adresa s koje je prvotno napravljena narudžba na Pružateljevoj Stranici,

(i) Ispitanik – fizička osoba, u sukladnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka (EU679/2016),

(j) Voditelj obrade – pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, u pojedinim slučajevima odnosi se i na "Plus Hosting" brand kao dio Plus Hosting Grupa d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.

(k) Izvršitelj obrade – "Plus Hosting" brand kao dio Plus Hosting Grupa d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.

Primjena i valjanost Uvjeta korištenja

Članak 2.

FreeDNS Servisi su definirani u Uvjetima FreeDNS Servisa koji obvezuju sve Korisnike.

Uvjeti Korištenja primjenjuju se na Korisnike koji koriste Usluge Pružatelja temeljem ugovora ili drugog odnosa s posrednikom koji ima sklopljen ugovor s Pružateljem Usluga, gdje je posredniku od strane Pružatelja Usluga dozvoljena dodjela pristupa FreeDNS Servisa posrednikovim korisnicima.

Koristeći Usluge Pružatelja Usluga, korisnik potvrđuje da je upoznat s cjelovitim sadržajem Uvjeta korištenja te da razumije i prihvaća navedene Uvjete.

Članak 3.

Pružatelj zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete. Sve izmjene ovih Uvjeta Pružatelj će objaviti na svojim službenim internetskim stranicama sukladno važećim propisima. Datumom izmjene i dopune se smatra datum objave izmjene i dopune na web Stranici.

Korisniku se preporuča tjedna posjeta web stranici www.FreeDNS.hr radi pravovremenog uvida u izmjene i dopune, pošto izmjene i dopune stupaju na snagu 15 dana od datuma objave izmjene ili dopune na web stranici www.FreeDNS.hr.

Cijene i opći uvjeti poslovanja

Članak 4.

Korištenje FreeDNS usluga je besplatno.

Trajanje i prekid Usluga

Članak 5.

Poslužitelj Usluga može u bilo kojem trenutku i bez upozorenja prekinuti Korisnikov pristup Uslugama ukoliko Korisnik, usprkos upozorenjima, nastavi kršiti Uvjete te ukoliko šteti drugom korisniku.

Ukoliko Poslužitelj Usluge prekine pružanje Usluge, primjenjuje se otkazni rok od 30 dana. Nakon otkaznog roka, Pružatelj Usluge neće biti obvezan pružiti Uslugu te ne može biti smatran odgovornim za bilo kakav gubitak koji nastane kao posljedica prekida usluge.

Sigurnost podataka

Članak 6.

Pružatelj Usluga i Korisnik su obvezni tretirati sve informacije o uključenim strankama prikupljene za vrijeme trajanja ugovora kao poslovne tajne za vrijeme trajanja Ugovora i najmanje tri (3) godine nakon isteka ili prekida Ugovora.

Svaka stranka može uključiti u svoj popis referenci te javno obznaniti suradnju s drugom stranom, prirodu suradnje i poveznice na web stranice i publikacije vezane uz rješenje koje donosi Pružatelj Usluga Korisniku.

Informacije smatrane poslovnom tajnom u suglasnosti s prvim paragrafom Članka 6., stranka ne smije koristiti sama ili s drugim osobama u svrhe izvan opsega ugovora te ne smiju biti prosljeđivane ili otkrivene ni na koji način trećoj strani.

Informacije i podaci koji su javno i legalno dostupni na uobičajen način (npr. web stranice, javni zapisi, u medijima itd.) u vrijeme sklapanja ugovora neće biti smatrani poslovnom tajnom.

Svaka stranka je obvezna osigurati, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, sigurnost osobnih podataka zaposlenika i izvođača radova, dobivenih kao rezultat izvršavanje Ugovora.

Sukladno s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka Korisnik preuzima sve obaveze prema svojim korisnicima, tj. Ispitanicima.

POJEDINE ODGOVORNOSTI U VEZI GDPR PRELAZE NA KORISNIKA – Korisnik i Pružatelj moraju sklopiti adekvatan ugovor za obradu podataka u sukladnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Korisnička Podrška

Članak 7.

Korisnik može kontaktirati podršku u radnom vremenu od 8:00 do 20:00 slanjem e-mail poruke na info@freedns.hr. Tehnička podrška može biti kontaktirana e-mailom za vrijeme vikenda i praznika između 08:00 i 20:00.

Pružatelj Usluga ima pravo zanemariti bilo kakav zahtjev za podršku koji na info@freedns.hr nije poslan sa strane e-mail adrese koja je specificirana u FreeDNS sistemu kao Administrativna e-mail adresa.

Na pružanje podrške može utjecati vrsta pretplate te se cjenik može promijeniti.

Korisnik se obvezuje odnositi prema korisničkoj podršci Pružatelja s dužnim poštovanjem, bez psovanja, vrijeđanja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisničkoj podršci suprotno normama lijepog ponašanja, Pružatelj će Korisnika upozoriti na isto, te u slučaju da Korisnik nastavi s takvim ponašanjem, Pružatelj može jednostrano i bez povrata uplaćenih sredstava raskinuti Ugovor.

Članak 8.

Registracijom korisničkog računa, Korisnik prihvaća da od strane Pružatelja za cijelo vrijeme trajanja ugovora može primati informacije, obavijesti i upitnike, koji su direktno ili indirektno vezani za Usluge pružane od strane Pružatelja.

Prava i obveze Pružatelja

Članak 9.

Pružateljeve Usluge ovise o radu Interneta.

Korisnik je svjestan da pristupačnost servera ovisi o trećim strankama te će Pružatelj Usluga dati sve u svojoj moći kako bi osigurao konstantan i neprekidan rad Usluga.

Članak 10.

Korisnik će koristiti FreeDNS Usluge isključivo za hosting DNS zapisa vlastitih domena ili domena za koje imaju autorizaciju od strane vlasnika domena. Pružatelj Usluge može bez najave prekinuti DNS Uslugu za domene za koje je jasno da nisu u vlasništvu Korisnika i za koje nije dana autorizacija Korisniku od vlasnika.

Pružatelj može zatražiti od Korisnika da ukloni domenu ili istu može sam ukloniti ili u bilo kojem smislu spriječiti pristup ako Pružatelj smatra da su upitne ili krše Uvjete Korištenja.

Pružatelj može prekinuti korištenje domena, koje predstavljaju veliki teret na servere, te su označene kao sigurnosnu opasnost ili ugrožavaju stabilnost Usluge.

Pružatelj će provoditi tehničko održavanje servera između 22:00 sata i 06:00 sati.

U slučaju bilo kakvog planiranog prekida rada koji prelazi trajanje od dva sata, Pružatelj će e-mailom ili objavom na web stranici obznaniti korisnike najmanje dva dana prije planiranog prekida.

Pružatelj može koristiti pozitivne izjave klijenata prikupljene preko e-maila ili telefona u promotivne svrhe. Pružatelj će anonimizirati podatke kako bi spriječio identifikaciju klijenta, osim ako klijent izričito odobri javno iznošenje identifikacijskih podataka.

Pružatelj može prikupiti podatke sa serverskih logova i drugih izvora za analitičke svrhe, za poboljšanje segmentacije klijenata te marketing.

Isključivanje i ograničenje odgovornosti Pružatelja i odgovornosti korisnika

Članak 11.

Pružatelj neće biti odgovoran za štetu, izgubljenu dobit, materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Imajući u vidu prirodu posla Pružatelja, koja je predmet ovih Uvjeta korištenja, Pružateljeva odgovornost za štetu nastalu njegovom običnom nepažnjom, isključena je. Navedeno se odnosi na odgovornost Pružatelja na naknadu obične štete i izmakle koristi, te pravičnu naknadu neimovinske štete, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pružatelj nije odgovoran za štetu nastalu zbog nastupanja više sile, kao i zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Pružatelj nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Pružatelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pružatelja

Izrada kopija podataka te izvođenje backup-a podataka koje Korisnik ima spremljeno kod Pružatelja se smatra Korisnikovom odgovornosti.

Korisnik koji uzrokuje gubitke koji štete Pružatelju ili trećim strankama dužan je osigurati naknadu oštećenim strankama u skladu s općim pravilima o oštećenjima. Prosljeđivanje podataka potrebnih za izvršavanje naknade za štetu oštećenoj osobi ili osobi ovlaštenoj od strane takve stranke, suda ili drugog nadležnog tijela ne smatra se povredom poslovnih tajni Korisnika.

Pružatelj mora ponuditi potpunu suradnju nadležnim tijelima u slučaju korištenja Usluga u suprotnosti sa zakonom.

Korisnička prava i obveze

Članak 12.

Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.

Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku.

U slučaju promjene podataka koje Korisnik predaje prilikom registracije, takve promjene će biti registrirane u FreeDNS sustavu u roku od osam dana nakon promjene.

Korisnik će snositi sve posljedice ukoliko ne prijavi promjenu podataka, čak iako rok naveden u prethodnoj rečenici nije još istekao.

Članak 13.

Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružatelja Usluga.

Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridržavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.

Korisnik se smatra odgovornim za sadržaj ponuđenih Usluga, sigurnost povjerljivih informacija i poštivanje općih moralnih i etičkih normi. Korisnik će se pridržavati zakona glede otkrivanja i pružanja informacija te će biti odgovoran za ikakve i sve posljedice zabranjenog korištenja Usluga od strane Korisnika i njegovih korisnika.

Obavijesti Korisnicima i svrha obrade podataka

Članak 14.

Korisnik prihvaća da Pružatelj Usluga može slati e-mail obavijesti i novosti vezane za rad FreeDNS Usluge, izmjene i dopune ovih Uvjeta, promidžbene aktivnosti i pogodnosti vezane uz korištenje FreeDNS Usluga te druge poruke vezane za Usluge koje Pružatelja nudi.

Korisnik prihvaća da takve obavijesti mogu sadržati promidžbene (reklame) poruke od Pružatelja ili uključenih trećih stranki.

Korisnik pristaje na primanje promotivnog materijala ili drugih vrsta e-mail obavijesti od strane Pružatelja prema Administrativnoj e-mail adresi te pohranu i obradu Korisničkih podataka od strane Pružatelja kako je navedeno u nastavku.

Korisnik prihvaća da Pružatelj može, s obzirom na poslane e-mail obavijesti, sakupljati podatke koji navode koji je korisnik pročitao obavijest poslanu na e-mail i koji linkovi iz objave su posjećeni. Korisnik prihvaća da Pružatelj može koristiti spomenute podatke kako bi prilagodio svoje ponude i/ili sadržaj budućih e-mail obavijesti koje se šalju određenom korisniku.

Korisnik prihvaća da Pružatelj može koristiti neke i sve podatke koji su prikupljeni za vrijeme pružanja Usluge Korisniku za potrebe Pružatelja bez ograničenja, uključujući analizu tržišta, unaprjeđenje proizvoda, te može dostaviti podatke trećim stranama kako bi unaprijedio kvalitetu Usluga.

Zaštita osobnih podataka

Članak 15.

Korisnik se obvezuje upoznati se sa Pružateljevom Politikom privatnosti te Izjavom o obradi osobnih podataka u skladu s općom uredbom o zaštiti podataka (eu679/2016).

Završne odredbe

Članak 16.

Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati rješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija.

U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Pazinu odnosno Općinski sud u Puli, Stalna služba u Pazinu, ovisno o prirodi spora.

Odnos između Pružatelja i Korisnika će se upravljati po hrvatskom zakonu; ne primjenjuju se pravila o međunarodnom građanskom pravu i postupku.

Pružatelj ne pohranjuje tekst ugovora. Ugovor se može zaključiti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Plus Hosting Grupa d.o.o.
Pula, Hrvatska
15.04.2022